Undervisningsprincipper

Om skolen

Giersings Realskole er fra 1866 og er i dag en visionær og moderne privatskole.

Skolen er en faglig skole og har som målsætning at give eleverne undervisning på det højest mulige faglige niveau. Der bliver desuden lagt vægt på, at eleverne lærer at værdsætte vores lands traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønstre

Tryksager

På Giersings Realskole tilrettelægges undervisningen således, at den er i overensstemmelse med de centrale mål fra Undervisningsministeriet og skolens principper om faglighed samt skolens formålsbeskrivelse.

Det betyder, at der i undervisningen anvendes undervisningsdifferentiering som et af flere bærende principper i alle fag – på alle klassetrin. Differentieringen kan komme til udtryk som:

Organisatorisk undervisningsdifferentiering

kan eksempelvis være fleksibel holddannelse i fagene engelsk, tysk og regning/matematik på 1.-10. klassetrin.

Undervisningen i 9. kl. peger frem mod, at eleverne aflægger folkeskolens afgangseksamen (FP9).

I 10. kl. er undervisningen i alle fag tilrettelagt på en måde, så eleverne aflægger 10. klasses eksamen (FP10).

Den organisatoriske undervisningsdifferentiering kan komme til udtryk ved, at der efter behov kan etableres holddannelser på øvrige klassetrin i kortere tidsrum. Eksempelvis “læsehold”, “matematik” el.lign. i tæt samarbejde med skolens ressourcepersoner og skolens ledelse.

Den pædagogiske undervisningsdifferentiering

Skolens undervisning tilrettelægges desuden generelt efter princippet om pædagogisk undervisningsdifferentiering, således at forstå at undervisningen så vidt muligt tager sit udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer i bestræbelsen på at nå længst muligt i relation til de af skolen (fagudvalgene) udarbejdede læseplaner.

Den pædagogiske undervisningsdifferentiering er endvidere kendetegnet ved at lægge vægt på samspillet mellem fællesskabet og den enkelte elev.

Det er et klart mål for skolen at få alle elever til at yde bedst og mest muligt for at opnå et godt resultat.

Ordblindhed

Hvad er ordblindhed?
Ordblindhed er en specifik indlæringsvanskelighed af neurobiologisk oprindelse, som betyder, at ordblinde elever har svært ved at lære at læse og stave ved at koble bogstaver til lyd og lyd til bogstaver. Ordblindhed har ingen relation til intelligens, men skyldes en langsom og upræcis kobling mellem lyd og bogstav. Det er derfor krævende, men ikke umuligt for ordblinde at tilegne sig og udvikle læse- og skrivekompetencer. Det indebærer grundig læse- og skriveundervisning og inddragelse af læse- og skriveteknologi, hvilket vi sætter en ære i at gøre.

 

Hvordan arbejder vi med ordblindhed på Giersings Realskole?

Vi arbejder med den enkelte elev ud fra deres behov og personlighed. Ordblinde har brug for stabil og god opbakning, og vi forventer naturligvis, at hjemmet samarbejder med skolen om denne indsats. Skolen klæder elev og forældre på til opgaven med det sigte, at eleven får samme muligheder som alle andre såvel i uddannelsessystemet som i livet.

Vi bestræber os på at afdække flest mulige elever med ordblindhed så tidligt som muligt og arbejder altid med individuel helhedsvurdering i forhold til den enkelte elevs faglige udvikling. Denne vurdering danner grundlaget for vores arbejde med eleverne. Vi har en testplan, som løbende justeres i takt med udviklingen, og i det daglige er der fokus på at iværksætte og evaluere forskellige indsatser, der understøtter elevernes udvikling. På årlige læsekonferencer arbejder vi i dybden med data og planlægger vores indsatser.

Læs mere på ordblindhed.dk


Opdateret 28. august 2023 af MI

Følg med i vores hverdag og de ting der sker på skolen.