Forårs SFO

Om skolen

Giersings Realskole er fra 1866 og er i dag en visionær og moderne privatskole.

Skolen er en faglig skole og har som målsætning at give eleverne undervisning på det højest mulige faglige niveau. Der bliver desuden lagt vægt på, at eleverne lærer at værdsætte vores lands traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønstre

Tryksager

Den 3. marts 2014 slog Giersings Realskole for første gang Bakkehusets døre op for en forventningsfuld flok af forårs SFO-børn. Det var med andre ord sæson 1 med det nye tiltag forårs SFO. Siden har vi justeret, udviklet og filet, enkelte gange med en af de grovere raspe, på såvel indhold som rammer, men essensen og målsætningen er den samme som i 2014 – at skabe en højere grad af tryghed og ro omkring skolestarten i august, både for børn og forældre.

Vi vil i det efterfølgende gå lidt mere i dybden med, hvordan vi griber opgaven an og arbejder med de forskellige overgange – fra børnehave til forårs SFO og fra forårs SFO til skole.

Tryghed og skoleparathed

Tryghed og skoleparathed er to essentielle begreber, når vi snakker forårs SFO på Giersings Realskole. Det er de to erklærede “mål” med vores arbejde fra marts til juni. Samtidig er det også to yderst diffuse og meget lidt målbare begreber.

For os består tryghed ikke i en ligegyldighed over for det, der skal ske i forbindelse med skolestarten. Det er ok at være spændt, og det er ok at have sommerfugle i maven, men sommerfuglenes flaksen skulle også gerne være forbundet med en forventningens glæde – ikke mindst over at skulle se sine nye kammerater igen efter en lang sommerferie.

Ved at sikre børnene (og jer forældre) et grundigt kendskab til de fysiske rammer, de voksne og de andre børn tror vi på, at vi kan skabe en større ro og tryghed, når selve skolelivet starter i august.

Skoleparathed er den anden essentielle, men lige så diffuse størrelse i vores arbejde i forårs SFO’en. Vi vil i det følgende give jer en indsigt i vores forståelse af og konkrete arbejde med begrebet.

Når store bliver små

“Når store bliver små” er titlen på en rapport udarbejdet af Egmont Fonden (2019), og den titel beskriver meget præcist, hvad der sker med børn i forbindelse med skolestart. Fra at være de største i børnehaven med hvad dertil måtte høre af privilegier, pligter, forventninger og forbillede-status, bliver Josefine, Peter og alle de andre nye skolebørn pludselig “de små” igen. Dels helt konkret fordi alle andre på skolen er meget ældre, dels mere abstrakt fordi det for mange er en helt ny verden med strukturer, normer og rutiner, der skal læres forfra. Det er den viden om overgangenes betydning for børnene, der danner fundamentet for vores arbejde i forårs SFO’en på Giersings Realskole. Den pædagogiske tilgang ligger derfor i en direkte forlængelse af dagtilbuddenes pædagogik.

Det er ikke i forårs SFO’en, at børnene skal lære at læse, skrive og regne. Arbejdet med tal og bogstaver bruges som indgangsvinkel – et værktøj til at arbejde med vores forståelse af skoleparathed:

  • At kunne være en del af et fællesskab, byde ind og vente på tur – herunder eksempelvis at kunne række hånden op, når man vil sige noget.
  • At kunne håndtere krav og gå i gang med de stillede opgaver – også selvom man egentlig synes, at opgaven er lidt kedelig.
  • At man kan skabe og fastholde relationer til andre børn

Det man kan selv, skal man selv

Et af vores arbejdsområder i forårs SFO’en, og en del af vores forståelse af skoleparathed, er selvstændighed. At børnene er selvhjulpne i forhold til de praktiske udfordringer og opgaver så som at bære sin egen taske, at tage tøj på, at kunne klare toiletbesøg, finde sin madpakke (hvilket ofte forudsætter at barnet har fået lov til selv at lægge madpakken på plads) osv. Børn vokser med opgaverne, så længe vi giver dem lov og plads til at lære det.

Når det så er skrevet, så er det vigtigt at understrege, at alle børn er forskellige! Og ingen børn hverken kan eller skal mestre ovenstående til perfektion, når man træder ind i 0. klasse på første skoledag. Vi arbejder med det hele tiden.

Læreplanstemaer og fokusområder

På Giersings Realskole arbejder vi i forårs SFO’en med læreplanstemaerne kendt fra daginstitutionerne: Alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, natur og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier. Med afsæt i disse seks temaer samt vores overordnede forståelse af skoleparathed, tilrettelægger vi aktiviteter, der understøtter børnenes personlige udvikling, deres nysgerrighed og deres venskaber. Den vigtigste faktor for at børnene oplever at få en god skolestart er nemlig oplevelsen af at have venner!

Udover den sociale udvikling har vi også særligt fokus på sproglig og motorisk udvikling. Børn sociale deltagelsesmuligheder bliver i skolealderen stadig mere bundet op på deres sproglige færdigheder, som igen neurologisk er knyttet stærkt til de motoriske centre i hjernen. Vi har pædagoger med særlige kompetencer inden for netop disse områder og med en stærk tradition for videndeling internt kan vi støtte de børn, der har behov for et ekstra løft her.

Aktiviteter

Mangfoldighed og alsidighed er kendetegnende for aktiviteter og arbejdsgange i forårs SFO’en. Der er både plads til rundkredssamlinger, hvor der især øves turtagning, at række hånden op og at holde fokus på det fælles tredje. Vi tager på ture ud af huset, på insektjagt i Munke Mose og øver os i at færdes i trafikken. I krea-værkstederne bliver finmotorikken finpudset med alt ud i male-, klippe- og klistreprojekter. Resultaterne bliver fornemme udstillinger for særligt indbudte gæster (forældre). Og ja, vi leger også skole med både tal og bogstaver. Børnene prøver kræfter med rim og remser, bogstavkendskab, former og figuerer. Vi anvender blandt meget andet førskolemateriale fra nogle af de samme materialeserier, som bruges på selve skolen.

Aktiviteterne tager udgangspunkt i en række forskellige temaer – eksempelvis “Eventyr”, “Kæledyr”, “Livet under vandet” etc. og tilrettelægges, så vi når rundt om de ovenfornævnte læreplanstemaer.

Igen vil vi understrege, at det ikke er det faglige resultat, der lægges vægt på, men børnenes engagement og deltagelse i aktiviteten.

Overgangen til 0. klasse

Kontinuitet og sammenhæng er nøgleord i vores arbejde med overgangen fra forårs SFO til 0. klasse. I løbet af de fire måneder, børnene er i Bakkehuset, får vi flere gange besøg af de tre børnehaveklasseledere, ligesom børnene selv kommer på flere besøg på selve skolen. De vil blandt andet blive introduceret for vores læringscenter (tidligere bibliotek), klasselokalerne , gymnastiksalen etc.

Udover disse meget konkrete tiltag anvender vi flere af de samme termer og tegn, som børnene vil møde i 0. klasse. Vores stillesignal og håndsoprækning er eksempler på sådanne tegn, børnene efter kort tid er helt fortrolige med.

Klassedannelse

Sammenhæng og kontinuitet ligger ikke kun i at vide, hvilken dør man skal gå ind af. Den trygge skolestart forudsætter en tryg og tillidsfuld relation til de voksne og andre børn, man skal starte i skole sammen med.

I løbet af foråret bliver børnene fordelt i hhv. 0.A, 0.B og 0.C. Klasserne er således ikke dannet fra starten i forårs SFO’en, men sammensættes ud fra en række pædagogiske observationer og overvejelser. Her lægges blandt andet vægt på børnenes indbyrdes relationer, deres deltagelse i såvel sociale som faglige aktiviteter, tilknytningen til bestemte voksne samt en række andre parametre. Det er pædagogerne i samarbejde med børnehaveklasselederne og skolens ledelse, der sammensætter klasserne.

Efter denne proces vil børnene arbejde mere intenst i deres respektive klassekonstellationer og få tilknyttet den pædagog, der skal følge klassen i deres første skoleår. På den måde forsøger vi at sikre børnene en større tryghed ved selve skolestarten og skabe grobund for et bedre kendskab til deres kommende klassekammerater. Desuden vil klassepædagogen være meget synlig og til stede i forbindelse med skolestarten i august. Alt sammen faktorer vi ved bidrager til oplevelsen af kontinuitet og sammenhæng og dermed mindre usikkerhed blandt børnene.

Det praktiske:

Dagens struktur

Kl. 7.00: Bakkehuset åbner
Kl. 7.00 – 9.00: Børnene møder ind
Kl. 9.00 – 9.20: Samling i grupperne med formiddagsfrugt
Kl. 11.00 – 11.30: Frokostmadpakke
Kl. 11.30 – 12.45: Frikvarter, udeleg og værkstedsaktiviteter
Kl. 12.45: Forårs SFO-dagen slutter, almindelig SFO-tid resten af eftermiddagen
Kl. 17.00: Bakkehuset lukker

Huskeseddel

Børnene skal hver dag medbringe:

  • En lille turtaske – skoletasken skal først i brug i 0. klasse
  • To separate madpakker (frokost og eftermiddagsmad) samt frugt til formiddagssamling
  • Drikkedunk

I garderoben skal forefindes:

  • Flere sæt skiftetøj, især underbukser og sokker
  • Regntøj og gummistøvler

Ferie

Der er mødepligt i forårs SFO’en, hvorfor vi opfordrer forældre til ikke at lade deres barn holde fri uden for normale ferie- og fridage. Er der behov for at holde ekstra ferie eller fri i løbet af forårs SFO-perioden, aftales dette på forhånd med personalet.

Følg med i vores hverdag og de ting der sker på skolen.