Trivselsarbejde

Om skolen

Giersings Realskole er fra 1866 og er i dag en visionær og moderne privatskole.

Skolen er en faglig skole og har som målsætning at give eleverne undervisning på det højest mulige faglige niveau. Der bliver desuden lagt vægt på, at eleverne lærer at værdsætte vores lands traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønstre

Tryksager

Trivselsarbejde på Giersings Realskole

På Giersings Realskole betragter vi børns trivsel som en grundlæggende forudsætning og fundament for udvikling og læring.

Vores mål er at etablere et trygt miljø, hvor eleverne blomstrer i et inkluderende fællesskab, der giver plads til forskellighed. Vi mener, at et stærkt fællesskab med gode relationer er med til at styrke vores elever i deres dagligdag.

De fire principper: 

1.       Vi arbejder forebyggende og problemløsende 

2.       Vi forstærker det positive 

3.       Vi understøtter det hele menneske 

4.       Vi ser mangfoldighed som en ressource   

  

Vi ønsker, at Giersings Realskoles elever bliver frisatte, kompetente og livsduelige elever med forståelse og respekt for andre – uanset politiske, etniske og religiøse tilhørsforhold i et demokratisk samfund.  

Trivsel og tryghed – et fælles ansvar

Vores trivselsarbejde involverer en fælles forpligtigelse fra elever, forældre og skolens personale. Tillid, åben dialog og fælles målsætninger er vigtige grundsten for det gode samarbejde. Desuden har vi en forventning om, at forældre bidrager aktivt til de mange fællesskaber skolen har.  

AKT-teamet

AKT står for adfærd, kontakt og trivsel.  

Vores AKT-team består af fire erfarne AKT-vejledere, som arbejder tæt sammen med elever, forældre og personale. De bidrager med vejledning og sparring i forhold til forebyggende trivselsindsatser samt konkrete tiltag.
 
 

Giersings Realskoles samlede indsats hviler på de grundlæggende værdier: Pas godt på hinanden & pas godt på skolen.  

Forebyggende arbejde

De fire begreber: Tryghed, Engagement, Ligeværd og Troværdighed er skolens værdier og danner grundlag for navnet på klassernes ugentlige trivselslektion – TELT. I denne lektion er der fokus på at styrke elevernes sociale trivsel for at opretholde et positivt og trygt klassemiljø.  

På 7.-10. årgang arbejdes der med det norske trivselsprogram MOT. Det er et forebyggende og gennemprøvet program til unge, der styrker deres robusthed og fællesskaber. Missionen er at bygge selvbevidste og empatiske unge, der forstår at håndtere udfordringer og dilemmaer i livet.  

MOT’s trivselsprogrammer har en positiv tilgang til de unge samt fokus på muligheder og det hele menneske.  

For mere information: https://www.motdanmark.dk/ 

I de mindste klasser har vi et ekstra fokus på dannelse i klassefællesskabet. Derfor arbejdes der løbende med materialer fra andre trivselsfremmende programmer.  

0.-1. klasse: ”Fri for mobberi” (Mary Fonden) med fokus på venner/venskaber og følelser/empati.

2.-3. klasse: ”Pas godt på hinanden” med fokus på fællesskab/samarbejde og konflikthåndtering. 

På Giersings Realskole praktiserer vi en onkel/tante ordning. Det betyder, at elever fra højere klassetrin sammensættes med yngre elever med det formål at skabe et stærkere fællesskab samt fremme og opbygge positive relationer på tværs af klassetrin. 

 • eleverne fra 5. klasse er tilknyttet elever fra 0. klasse
 • eleverne fra 6. klasse er tilknyttet elever fra 1. klasse
 • eleverne fra 7. klasse er tilknyttet elever fra 2. klasse
 • eleverne fra 8. klasse er tilknyttet elever fra 3. klasse
 • eleverne fra 9. klasse er tilknyttet elever fra 4. klasse

Vi implementer målrettede forløb i digital dannelse fra 3. klasse, der udforsker emner som online venskaber, etik, billeddeling, online sikkerhed og juridiske aspekter. Vi ønsker at ruste eleverne til en verden, hvor teknologi er en integreret del af de unges liv, og hvor de derfor har brug for at udvikle de nødvendige færdigheder og viden til at træffe kloge valg i vores digitale tidsalder.  

Som I kan læse, vægter vi elevernes trivsel højt og har derfor engageret os i en række af initiativer i løbet af elevernes skolegang. Lige så vigtigt det er at lave trivselsfremmende tiltag, lige så vigtigt er det også at evaluere på de tiltag, der bliver søsat. Derfor udfører alle klasser mindst to trivselsundersøgelser om året, så vi hele tiden får et nuanceret billede af den enkelte elevs trivsel.  

Antimobbepolitik samt antimobbestrategier 

På Giersings Realskole ønsker vi at skabe et inkluderende og trygt læringsmiljø, hvor hver elev har ret til at føle sig respekteret, værdsat og fri for enhver form for mobning. Vores antimobbepolitik er udviklet med det formål at sikre, at vores skole er et sted, hvor elever kan trives og udvikle sig uden frygt for mobning eller chikane. 

 1. Nultolerance over for mobning: Vi har en nultolerance-holdning over for enhver form for mobning. Enhver handling eller adfærd, der skaber en truende, skræmmende eller usikker atmosfære for en elev, vil blive håndteret.
 1. Definition af mobning: Vi definerer mobning som gentagne negative handlinger, der er bevidst udført med det formål at skade, skræmme, isolere eller ydmyge en anden person. Dette kan omfatte fysisk, verbal, social og digital mobning.
 1. Vi opfordrer til dialog: Vi opfordrer elever og forældre til at gå i direkte dialog med den anden part, inden problemstillingen bliver vedvarende og dermed bliver til mobning. Den direkte dialog giver forståelse og giver mulighed for direkte at afkode den anden parts emotioner. Hvis en sådan dialog viser sig ikke at være mulig, så faciliterer skolen gerne en samtale mellem parterne. Hvis problemstillingen består, bør skolen inddrages som en del af løsningen. For elevernes dannelse frem mod deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre opfordrer vi til, at man undgår anonyme henvendelser til skolen – dette selvfølgelig under hensyntagen til elevens alder og evner. 
 1. Håndtering og sanktioner: Enhver indberettet mobning vil blive omhyggeligt undersøgt af skolens ledelse. Passende sanktioner vil blive pålagt den eller de mobbere i overensstemmelse med alvorligheden af handlingen. 
 1. Støtte til ofre og mobbere: Vi vil tilbyde støtte til både ofre for mobning og de elever, der har mobbet. Målet er at hjælpe ofrene med at komme sig og udvikle sociale færdigheder hos mobberne, så de kan ændre deres adfærd. 
 1. Samarbejde med forældre: Vi værdsætter forældrenes engagement i at sikre en mobbefri skole. Vi vil samarbejde med forældre om at skabe en sund kommunikationskultur og opfordre dem til at deltage aktivt i forebyggelsen af mobning.

Ved at følge denne antimobbepolitik ønsker vi at skabe en skolekultur, hvor hver enkelt elev kan trives og udvikle sig til deres fulde potentiale uden frygt for mobning. Vi er forpligtede til at skabe et miljø, der fremmer respekt, tolerance og medmenneskelighed blandt alle vores elever. 

Handleplan i tilfælde af mobning


Det er vigtigt for alle, der er en del af skolen – det inkluderer både lærere, elever og forældre – at stå sammen om at afsløre og finde løsninger på mobning. Klasselæreren spiller en central rolle i håndtering af mobningssager og sørger for, at opmærksomheden rettes mod selve situationen i stedet for at fokusere på den person, der er blevet udsat for mobning. Klasselæreren registrerer altid episoder med mobning i klasseloggen. 

Når der opstår mobningssituationer, er det nødvendigt at informere både forældrene til den, der mobber, og forældrene til den, der bliver mobbet. Afhængigt af situationens natur kan de også blive involveret aktivt. Klasselæreren vurderer, hvad der er bedst i den konkrete situation evt. i samarbejde med ledelsen. 

Når der håndteres mobningssager, udarbejdes der en handleplan med forskellige trin. Disse trin kan omfatte: 
 

 • Et møde med klasselæreren eller klasseteamet. 
 • Et møde med den elev der bliver mobbet og dets forældre. 
 • En samtale mellem den, der bliver mobbet, og den der mobber. 
 • Informere resten af klassen om situationen. 
 • En klassesamtale om hvordan man kan forhindre lignende episoder. 
 • Arrangere et møde for forældrene
 • Evaluering i form af ekstra klassetrivselsundersøgelse. 

Vi vil afholde opfølgende møder, så længe behovet er der.

Handleplan ved fysisk vold mellem elever

Vurdering af situationen
Det er den ansvarlige voksnes opgave at vurdere situationen for fysisk vold (voldsomme slag, kvælertag osv.) og har beføjelse til at sende eleven hjem hvis nødvendigt.

Hjemsendelse
Hvis voldens grovhed er af sådan en karakter, at det ikke er forsvarligt at fortsætte skoledagen af hensyn til offeret, udøveren af volden eller hvis der er behov for at statuere et eksempel, vil eleven blive sendt hjem. Ved tvivl er du altid velkommen til at søge råd hos en leder. Ledelsen orienteres hurtigst muligt om situationen.

Kontakt til hjemmet
Ved hjemsendelse af eleven tages der kontakt til hjemmet, og der aftales, hvordan eleven kommer hjem.

Opfølgning og handleplan
Hvis den samme elev udøver vold igen, indkaldes forældrene til en samtale med læreren/pædagogen samt en repræsentant fra ledelsen. Her udarbejdes en handleplan for eleven i fællesskab.

Kommunikation med forældre
Læreren/pædagogen taler med den berørte elev, hvorefter forældrene kontaktes. Læreren/pædagogen orienterer forældrene om episoden baseret på samtalen med eleven.

Dokumentation og opfølgning
Læreren/pædagogen laver en skriftlig opdatering i klasseloggen, som er tilgængelig for både forældre, ledelse og klasseteam. Klasselæreren/klassepædagogen følger op på episoden efter nogle dage.

Følg med i vores hverdag og de ting der sker på skolen.