Undervisningsmiljøvurdering

Om skolen

Giersings Realskole er fra 1866 og er i dag en visionær og moderne privatskole.

Skolen er en faglig skole og har som målsætning at give eleverne undervisning på det højest mulige faglige niveau. Der bliver desuden lagt vægt på, at eleverne lærer at værdsætte vores lands traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønstre

Tryksager

Undervisningsmiljøvurdering 2019

I samarbejde med elevrådet udarbejder skolens ledelse hvert år en handleplan for elevernes trivsel, dels på de fysiske forhold og dels på de psykiske forhold på Giersings Realskole.

Elevrådet er på Giersings Realskole delt op i henholdsvis det lille elevråd 1. – 5. klasse og det store elevråd 6. – 10. klasse.

I forbindelse med elevrådsarbejdet er de to afdelingsledere kontaktpersoner, som hjælper de to elevråd med at afdække forhold, som ønskes ændret eller forbedret. Elevrådet (læs elever) tænker ofte anderledes og nyt til stor gavn for skolen.

I skoleåret 2018/19 deltog vores elever i den nationale trivselsundersøgelse. Resultaterne fra undersøgelsen blev drøftet sammen med elevrådet i slutningen af skoleåret.

Skolens elevråd:
Formand: Cathrine Signe Ryttergaard Sunke
Næstformand: Benjamin Cem Bektas Nielsen
Sekretær: Sandra Cecilie Schmidt

Det var tydeligt, at eleverne i 0.-4. klasse ikke var tilfredse med toiletforholdene i nr. 7. Årsagen er ikke toiletterne, men at elever ikke passer godt på toiletterne – de rydder ikke op og smider papir mv.

Til det første elevrådsmøde i skoleåret 2019/20 havde det lille elevråd igen punktet “Toiletforholdene i nr. 7” på, hvor eleverne i højere grad fik mulighed for at uddybe deres meninger og holdninger. Der taltes også om, hvad der skulle til for at gøre forholdene bedre. Ligeledes var punktet på lærernes afdelingsmøde for 0.-5. klasse. Afdelingslederen fremlagde elevernes synspunkter, og lærerne drøftede handlemulighederne med hinanden.

Efterfølgende afholdt afdelingslederen møde med næst- og formanden. Vi samlede elevernes og lærernes holdninger og handlemuligheder og besluttede, hvad det næste skridt skulle være i projektet, som vi døbte “Vi gør toiletterne Suve-Rene”. 

Formændene fremlagde elevrådets og lærernes tiltag for alle eleverne i 0.-5. klasse i et forsøg på at opnå bedre toiletforhold.

Efterfølgende skulle de store elever (3., 4. og 5. klasses elever) lære de små (0., 1. og 2. klasse), hvordan de alle kan bidrage til, at forholdene bliver bedre.

I indeværende skoleår har elevrådet (det store elevråd) beskæftiget sig med bæredygtighed, hvor vi har drøftet affaldssortering, afskaffelse af éngangsbestik og plastikbøtter i kantinen. Rådet har ligeledes debatteret skolens legepatrulje – herunder hvordan der kan gives en fair adgang til boldbaner. Elevrådet har også fremsat ønsker til skolens indretning som f.eks. markering af kø-linjer i kantinen og flere stikkontakter i kantinen.

Elevrådsformanden deltog den 8.-10. november i Landskonferencen for danske skoleelever og aflagde beretning for elevrådet. Som følge heraf anbefaler elevrådet, at flere elever næste år deltager – også gerne elever fra det lille elevråd.

Den 19. maj får skolen besøg af Nikoline Holmsted Rogert fra Danske Skoleelever, der vil give sparring i forhold til elevdemokrati, men også fortælle om muligheden for at få politisk indflydelse og deltage i skolepolitiske debatter gennem foreningen Danske Skoleelever.

Det store elevråd inddrages også i forhold til planlægningen af sidste skoledag.

Dialogen mellem skolens ledelse og skolens elever er af største betydning.

Elevrådsmøderne finder sted efter behov og er meget givende for skolens ledelse og elevernes forståelse af den demokratiske proces, der foregår mellem skolens ledelse og elevrådet.

Fysiske forhold

Skolekantinen fungerer virkelig fint. Der udvikles hele tiden på konceptet, hvilket er til stor glæde for hhv. elever, personale på skolen og forældre.

Elevernes interesse i at være med til at indrette og komme med idéer til alt det nye har været stor, og vi har fortsat den forventning, at inddragelsen af elevernes ønsker og idéer er med til at øge elevernes medindflydelse og ejerskab til de nye fysiske rammer.

Arbejdet med fremadrettet at have fokus på de bedst mulige undervisningsmiljøer fortsættes i de kommende år.

Psykiske forhold

Der er fra skolens side meget fokus på de psykiske forhold for eleverne. Det har betydet, at vi har uddannet særlige ressourcepersoner til at varetage og støtte skolens elever i svære situationer. Der er oprettet sorggrupper til elever, som er ramt af dødsfald i nærmeste familie el.lign. samt skilsmissegrupper for elever, hvor forældrenes skilsmisse indvirker meget negativt på elevens trivsel.

Skolen har uddannet flere AKT-lærere/pædagoger, som hjælper eleverne med andre personlige udfordringer.

Der er udarbejdet en mobbepolitik på skolen, som kan læses på skolens hjemmeside.

I forbindelse med konflikter bliver der handlet med det samme og konsekvent. Eleverne er meget bevidste om, at de altid kan fortælle om en dårlig oplevelse til en medarbejder på skolen, hvor medarbejderen handler på elevens oplevelse og tager problemet alvorligt.

Vi har fortsat valgt at undervise eleverne i håndteringen af de digitale medier, og hvordan man etisk agerer på nettet.

Skolen har kun to regler

Pas godt på hinanden

Pas godt på skolen

Eleverne og lærerne reflekterer ofte sammen over betydningen af disse to regler, hvilket bestemt har medført en klar forståelse af de værdier, som skolen bygger på. Skolens to regler betyder, at hver lærer på skolen meget bevidst udarbejder sin egen klasserumsledelse og elevrelationen i et tæt samarbejde med eleverne. Skoles elever arbejder med skolens værdier og værdigrundlag minimum en gang om året – ofte er det i forbindelse med en emneuge.

Eleverne trives godt, og de er meget tillidsfulde i forhold til hinanden og skolens personale. Vi har fortsat legepatruljer bestående af elever fra 6. og 7. årgang. Legepatruljen har til opgave at få eleverne i indskolingen til at føle sig trygge og glade i pauserne. Ydermere er legepatruljen medvirkende til, at eleverne får rørt sig i frikvartererne. Det er legepatruljens opgave at tilrettelægge lege og aktiviteter for skolens mindste elever (0.-2. årgang). Legepatruljen er en stor succes, og derfor har vi udvidet muligheden for, at eleverne fra 3. årgang med hjælp fra skolepatruljen, pædagoger og lærere har mulighed for at benytte skolens SFO-legeplads i pauserne. Det betyder samtidigt, at de mindste elever har mere plads til deres aktiviteter.

Elevrådet deltager fortsat i en løbende dialog mht. morgensangen på skolen, og der er nu en fastsat plan for alle årgange og klasser, hvor de på skift har ansvaret en gang om ugen for en anderledes og spændende morgensang kombineret med forskellige oplæg. Eleverne kommer med meget forskellige bud på, hvordan morgensangen kan være, og hvad der skal til for, at det bliver en god oplevelse for alle elever og medarbejdere.

Der gennemføres hvert år trivselsundersøgelser for eleverne og en efterfølgende evaluering og handleplan. Det arbejde har vi valgt at sætte fokus på i indeværende og kommende skoleår.

Poul Haahr Pedersen             Cathrine Signe Ryttergaard Sunke
Skoleleder                                 Elevrådsformand

Kirstine Andreassen og Jesper Stensgaard
Afdelingsledere

Følg med i vores hverdag og de ting der sker på skolen.