Undervisningsprincipper

På Giersings Realskole tilrettelægges undervisningen således, at den er i overensstemmelse med de centrale mål fra Undervisningsministeriet og skolens principper om faglighed samt skolens formålsbeskrivelse.

Det betyder, at der i undervisningen anvendes undervisningsdifferentiering som et af flere bærende principper i alle fag - på alle klassetrin. Differentieringen kan komme til udtryk som:

Organisatorisk undervisningsdifferentiering

kan eksempelvis være fleksibel holddannelse i fagene engelsk, tysk og regning/matematik på 1.-10. klassetrin.

Undervisningen i 9. kl. peger frem mod, at eleverne aflægger folkeskolens afgangseksamen (FP9).

I 10. kl. er undervisningen i alle fag tilrettelagt på en måde, så eleverne aflægger 10. klasses eksamen (FP10).

Den organisatoriske undervisningsdifferentiering kan komme til udtryk ved, at der efter behov kan etableres holddannelser på øvrige klassetrin i kortere tidsrum. Eksempelvis "læsehold", "matematik" el.lign. i tæt samarbejde med skolens ressourcepersoner og skolens ledelse.

RW-190403-Giersings-undervisning_28-WEB.jpg
RW-190403-Giersings-undervisning_54-WEB.jpg

Den pædagogiske undervisningsdifferentiering

Skolens undervisning tilrettelægges desuden generelt efter princippet om pædagogisk undervisningsdifferentiering, således at forstå at undervisningen så vidt muligt tager sit udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer i bestræbelsen på at nå længst muligt i relation til de af skolen (fagudvalgene) udarbejdede læseplaner.

Den pædagogiske undervisningsdifferentiering er endvidere kendetegnet ved at lægge vægt på samspillet mellem fællesskabet og den enkelte elev.

Det er et klart mål for skolen at få alle elever til at yde bedst og mest muligt for at opnå et godt resultat.