Kombineret elevforsikring

Forsikringen dækker under ophold og færden overalt inden for skolens område, herunder idræt og undervisning og under de sikredes færden i skolens ærinde.

Endvidere dækker forsikringen under praktikanttjeneste samt under de af skolen arrangerede ekskursioner og inde- og udenlandske ture.

Forsikringen dækker ikke hjemme privat eller under arbejde, der har erhvervsmæssig karakter.

RW-190403-Giersings-undervisning_64-WEB.jpg
RW-190403-Giersings-undervisning_72-WEB.jpg

Erstatning for ulykkestilfælde indeholder 9 forskellige elementer:

  1. Dødsfaldserstatning med 20.000 kr.
  2. Invaliditetserstatning op til 400.000 kr. (méngrad fra 5%)
  3. Tandskadeerstatning - efter regning
  4. Brilleskade - efter regning (200 kr. i selvrisiko)
  5. Krisehjælp 75.000 kr.
  6. Transportudgifter 3.500 kr.
  7. Ændring af bolig 35.000 kr.
  8. Ændring af arbejdsplads - er dækket
  9. Omskolingsudgifter - er dækket

Maksimal udbetaling 25.000.000 kr.

Størrelsen af invaliditetserstatning er afhængig af omfanget af den varige invaliditet, som et ulykkestilfælde medfører.

Generelt gælder, at skolens erstatningspligt bortfalder, i det omfang sikrede har anden adgang til erstatning for skaden (gælder pkt. 3-9).